SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
Türkçe
Ulu Önder ATATÜRK;  Eğitimin gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha ziyade memlekete ahlaklı, karakterli, Cumhuriyetçi, inkılapçı, müspet, atılgan, başladığı işleri başarabilecek kabiliyette, dürüst muhakemeli, iradeli, hayatta tesadüf edeceği engelleri yenmeye kudretli, karakter sahibi genç yetiştirmektir. Bizler de aynı felsefeyi benimsiyor, Türk dilinin ve kültürünün zenginleşmesi için çalışıyoruz.

HEDEFİMİZ

Türkçe dersinin genel hedefi: Atatürk İlke ve Devrimleri doğrultusunda Türk dilini doğru ve etkili kullanan, kendi kültürünü tanıyan ve dünyadaki kültürlere duyarlı olan, okuma alışkanlığı ve sistematik düşünme yetisi kazanmış bireyler yetiştirmektir.

TÜRKÇE DERSİ KAPSAMINDA YAPILAN ETKİNLİKLER
•    Türkçe dersinin hedefleri ile öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri dinleme / izleme, konuşma, okuma ve yazma ile ilgili dil becerilerini ve zihinsel becerileri kazanmaları, bu becerileri kullanarak kendilerini bireysel ve sosyal yönden geliştirmeleri, etkili iletişim kurmaları sağlanır.
•    Türkçe sevgisiyle, istek duyarak okuma ve yazma alışkanlığı edinmelerini sağlayacak şekilde bilgi, beceri ve değerleri içeren bir bütünlük içinde yapılandırılıp sınıfımızın bir parçası olan kütüphanemizden yararlanması sağlanır.
•    Sözlü ve yazılı Türk ve dünya kültür ürünleri yoluyla, Türk kültürünü tanıma ve kazanmalarında; Türk yurdunu ve ulusunu doğayı, hayatı, insanlığı sevmelerine yardımcı olunur
•    Tematik yaklaşım esas alınarak hazırlanan öğretim programında okuma ve yazma kazanımları metin içi, metin dışı ve metinler arası okuma yoluyla anlam oluşturmayı sağlayacak şekilde yapılandırılır.
•    Beşinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar kazanımların yapısı ve hiyerarşisi, öğrencilerin temel dil becerilerinin yanı sıra üst düzey bilişsel becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak şekilde düzenlenir.
•    Öğrencilerin gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak dil bilgisi ve yazım kuralları ile ilgili kazanımlar artan bir yoğunluk içinde ve aşamalı olarak yapılandırılır.
•    Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanmaları sağlanır.
•    Okuduğu, dinlediği/izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine ulaşmalarının; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmeleri sağlanır.
•    Okuma yazma sevgisi ve alışkanlığını kazanmalarının sağlanması için Öğrencilerin okudukları kitapların yazarlarıyla tanışmalarını sağlayacak ortamlar oluşturularak, okuma zevkinin geliştirilmesine çalışılır.
•    Duygu ve düşünceleri ile bir konudaki görüşlerini veya tezini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade etmelerinin sağlanması, okuduklarını anlayarak eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmelerinin ve sorgulamalarının sağlanması,
•    Millî, manevi, ahlaki, tarihî, kültürel, sosyal değerlere önem vermelerinin sağlanması, millî duygu ve düşüncelerinin güçlendirilmesi, Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla estetik ve sanatsal değerleri fark etmelerinin ve benimsemelerinin sağlanması amaçlanmıştır.
•    Öğrencilerin programla kazandırılması hedeflenen bilgi ve becerileri ne oranda edindiği yıl boyunca akademik gelişimleri takip edilerek kazanımlara ne ölçüde ulaştıkları belirlenir. Türkçe dersinin öğretim programlarında yer alan genel amaçlar ve kazanımlar dikkate alınarak, her dönem 2 yazılı sınav yapılır. Buna ek olarak konu tarama, ünite değerlendirme ve deneme sınavları ile öğrencilerin akademik gelişimleri izlenir.

Proje Değerlendirme Ölçeği:
•    Planlama, hazırlama ve öğretmenle işbirliği
•    Konunun bütünlüğü, anlaşılırlığı, doğruluğu
•    Dil bilgisi ve yazım kurallarına uygunluğu
•    Gerekli materyallerin kullanımı
•    Temizlik ve sayfa düzeni
•    Kaynaklardan yararlanma ve araştırma
•    Projenin zamanında teslim edilmesi
Yazılı sınavlar, projeler ve öğrencinin sınıf içi performansına yönelik çalışmalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yıl sonu başarı notunu etkiler.

TÜRKÇE DERSİNE NASIL ÇALIŞILIR?
Sevgili Öğrenciler,   
•    Genellikle küçümsenen, herkesin kolayca yapabileceği düşünülen bir derstir Türkçe. Fakat özellikle son yıllarda yapılan sınavlarda, Türkçe dersine ait soruların zorluk seviyesi yükseldiği için, bu sorulardaki başarı, sınavın genel başarısına büyük oranda etki etmeye başladı.
•    Türkçe dersinde beş temel dil becerisi vardır. Bunlardan dil bilgisi ve okuduğunu anlama becerileri öne çıkmaktadır. Çünkü sınavlarda düşünme, yorum yapma, anlama üzerine sorular sorulmaktadır. En çok zorlanılan sorular ise paragraf sorularıdır ki bunlar genellikle uzun oldukları için ön yargılarınızın kurbanı olurlar. Hâlbuki cevabı içinde saklayan, biraz dikkatle çözülmesi çok kolay sorulardır.
•    Paragrafları daha iyi anlamak için hızlı okuma tekniklerini kullanmak yararlı olabilir. Çünkü hızlı okuyan hızlı anlar ve iyi yorumlar. Bunun için hızlı okuma tekniklerini öğrenebilirsiniz. Bununla birlikte paragraf sorusu çözmelisiniz.
•    Okuduğunu anlamak, ifade etmek, özet çıkarmak, kompozisyon yazmak için bol bol kitap okumak gerekir. Kitap okuyan bireylerin hayal gücü gelişir, kendini daha iyi ifade eder. Kitaplarda bilmediğiniz kelimelerin anlamını öğrenin.
•    Her şeyden önemli olan okulda dersi derste dinleyin ve mutlaka evde tekrar yapın. Okulda öğretmenin vurguladığı, önemli dediği yerleri not edin, kısa notlar alın. Konuyu çalıştıktan sonra pekiştirmek için soru çözün. Yanlış yaptığınız soruları neden yanlış yaptığınız araştırıp konuyu tam öğrenin.
•    Dil bilgisi, kurallar yığını değildir. Türkçe, bütün dünyanın önünde saygı ile eğildiği mükemmel düzeyde matematiksel bir dildir. Yani sistemi, harika bir işleyişi bulunmaktadır. Bir Türk olarak, bu işleyişi kolayca kavramanız için biraz dikkat ve düzenli çalışma yeterlidir. Ayrıca dil bilgisi konuları, zincir halkaları gibi birbirine bağlıdır. Bu halkaların düzenli olarak birbirini takip etmesi için mutlaka 5. sınıf düzeyinden başlayarak tüm konuları öğrenmeniz gerekir. Örneğin hâl eklerini bilmezseniz, kip eklerini veya fiilimsileri öğrenmeniz daha zor olur.
•    Verimli ders çalışma tekniklerini öğrenin ve çalışma yönteminizi keşfedin. Nasıl çalışarak daha başarılı oluyorsunuz, bir başkasıyla çalışarak mı, özet çıkararak mı, okuyarak mı, şekiller çizerek mi daha iyi anlıyorsunuz? Çok çalışarak başarılı olunmaz. Planlı ve programlı çalışarak başarılı olunur. Planınız yoksa ders çalışma planı hazırlayarak başlayabilirsiniz. Planda her şeye vakit ayırabilirsiniz. Ders çalışmaya, oyun oynamaya, televizyon izlemeye, gezmeye vs.
PAYLAŞ:
X