SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM




KVKK

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL İSKENDERUN BAŞKENT OKULLARI

KVKK

AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması kanunu hakkında genel bilgilendirme 

(6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri gereğince) 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) amacı Bu kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

KVKK uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, Başkent Üniversitesi Özel İskenderun Başkent Okulları  veliyi, çalışanları ve adayları aşağıdaki şekilde bilgilendirmekte ve KVKK’nun 10. maddesinde belirtilen kapsamda aşağıdaki şekilde aydınlatmaktadır. Veri sorumlusu temsilci/leri, yasal altyapısı sağlandığında veri sorumluları sicilinde ilan edilerek mevzuata uygun şekilde resmi web sayfasında duyurulacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları toplama yöntemi ve hukuki sebepleri
Kişisel veri, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu tip bilgiler, örneğin, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız veya web sitemize ulaşırken kullandığınız bilgisayarın ip adresi gibi veriler olabilir. Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesidir.

Kişisel verileriniz;

  1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
  2. Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
  3. Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,
  4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
  5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek

    üzere, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenecektir.

    Veri sorumlusu olarak kurumumuz tarafından kişisel verileriniz eğitim öğretim hizmetlerinin yürütülmesi amacına uygun olarak aşağıda belirtilecek amaçlarla tutulmaktadır.

  • Veri tabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki bilgiler üretmek ve gerektiğinde bunları işin uzmanları ile paylaşmak,
  • Kurumumuz ve öğrenci hakkında bilgilendirme amacıyla doğrudan bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak,
  • Kurumumuza personel alımı için gerekli olan süreçlerde kullanmak,
  • Spor tesisleri için kayıt talebi almak, fatura kesiminde kullanmak ve ihtiyaç duyulduğunda sizinle irtibat kurmak,
  • İletişim alanında okullarımız ve vakfımızla ilgili haber, gelişme ve bilgilendirme amaçlı dijital ve basılı ortamlarda kullanmak.

Yukarıda ifade edilen amaçlar dışında kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar dahilinde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin aktarılması
Kişisel verileriniz, kurumumuzun kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla Mili Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri, kurumun hizmet aldığı bankalar gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacaktır.

Kurumumuz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, kurumlara, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Kurumumuz bu doğrultuda KVKK’nun 8. ve 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bilgiler gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için yurt içinde tutulabileceği gibi yurtdışına da aktarılabilecektir.

Türk Ceza Kanunu’nun 138inci maddesinde ve KVKK’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kurumumuzun kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Kişisel veri sahibi olarak haklarınız
Anayasa’nın 20 nci maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVKK’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Kurumumuz bu kapsamda, Anayasa’nın 20. ve KVKK’nun 11. maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin ıslak imzalı taleplerinizi Başkent Üniversitesi Özel İskenderun Başkent Okulları’na  şahsen veya mevzuata uygun olarak (örneğin noter vasıtasıyla) posta adresimize iletebilirsiniz.

Örnek başvuru formu için tıklayınız.

Diğer internet sitelerine bağlantı
Başkent Üniversitesi Özel İskenderun Başkent Okulları web sitesi diğer internet sitelerine bağlantılar içermektedir. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Başkent Üniversitesi Özel İskenderun Başkent Okullarının link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme Metninde Değişiklikler
İşbu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme Metni” veri korumayla bağlantılı hizmetlerimizdeki değişiklikleri duyurmak ve yürürlükteki yasal gereklilikleri yerine getirmek amacıyla, gerektiğinde değiştirilecektir.

Bilgilerinize sunulur.
Okul Yönetimi

PAYLAŞ:
X