SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
Matematik
MATEMATİK DERSİ
Matematik, araştırmacılara sunduğu kuramsal  ve uygulamalı bilgiler sayesinde birçok bilim dalı için hem nicel hem de nitel verilerin değerlendirilmesini ve anlamlandırılmasını sağlayan bir disiplindir. Aynı zamanda matematik, bireyin toplumsal yaşamında gereksinim duyacağı birçok bilgi ve becerinin dahil olduğu bir alandır.

HEDEFİMİZ:
Matematik öğretmenleri  olarak hedefimiz, analitik düşünme becerisine ve problem çözme yetkinliğine sahip, gelişime ve değişime açık  bireyler  yetiştirmektir.Bu sebepten dolayı derslerimizde öğrencilerimizi pratik düşünmeye yönelten ve problem çözme becerileri kazandıran uygulama ve etkinliklere yer veriyoruz.

MATEMATİK DERSİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
•    Derse başlarken; soru sorma yöntemiyle öğrencilerin hazır bulunuşlukları değerlendirilir, yeniden anlatılması gereken noktalar belirlenir ve/veya öğrencilerin daha üst bilişsel seviyelerde düşünmelerini sağlayacak sorular yönlendirilir.
•    “Her çocuk Matematiği öğrenebilir” ilkesinden hareketle öğrenmeyi kolaylaştıracak etkili yöntem ve teknikler kullanılır. Çocuğun gelişim düzeyine göre algılanması zor gelen soyut nitelikteki kavramlar somut modellerden yola çıkılarak öğretilir.
•    Matematik dersinde geliştirilen problem çözme stratejilerinin, gündelik hayatta karşılaşılan  problemleri çözmek için nasıl kullanılacağı anlatılarak bilgiyi beceriye dönüştürme çalışmaları yapılır.
•    “Yaşama Yakınlık ve Gerçek Yaşantıyla İlişkilendirme” tekniği kullanılarak matematiğin hayatın içinde yer aldığı kavratılır.
•    Matematikle diğer disiplinler arasında ilişkilendirme yapılmasını sağlayacak ders içi/ders dışı etkinlikler düzenlenir.
•    Bu kapsamda okulumuzda;
•    “Kim Korkar Matematikten” yarışması
•    “Dünya Pi Günü Etkinliği”
•    “1000 Kelime 1000 İşlem” yarışması
•    “Pi Günü Kermesi”
•    “Ali Nesin Matematik Köyü” gezisi etkinlikleri düzenlenmektedir.
•    Çevreden yararlanılarak,  dersler sınıf sınırlarının dışında da yapılmakta, dersin günlük hayatla ilişkilendirilmesi sağlanmaktadır.
•    “Matematik Projeleri” sergisi ile öğrencilerin; araştırma yapma, sorgulama, bilgi üretme ve kendini  ifade etme becerileri geliştirilmektedir.


ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Her eğitim-öğretim yılının başında yapılan sınavla öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi ölçülür. Yıl boyunca akademik gelişimleri takip edilerek kazanımlara ne ölçüde ulaştıkları belirlenir.
Matematik dersinin öğretim programlarında yer alan genel amaçlar ve kazanımlar dikkate alınarak, her dönemde Milli Eğitim Yönetmeliğine uygun olarak yazılı sınavlar yapılır. Buna ek olarak konu tarama, ünite değerlendirme ve deneme sınavları ile öğrencilerin akademik gelişimleri izlenir.
Öğrenciler, bir ders yılında her dönem için istedikleri ders veya derslerden bireysel çalışma ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı da dikkate alınır. Proje görevleri, önceden hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre notla değerlendirilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını verirler. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir.

Matematik Konu Dağılımı:
5.Sınıflar :
• Doğal Sayılar
• Kesirler
• Ondalık Gösterim
• Yüzdeler
• Temel Geometrik  Kavramlar ve Çizimler
• Üçgenler ve Dörtgenler
• Veri İşleme
• Uzunluk ve Zaman Ölçme
• Alan Ölçme
• Geometrik Cisimler

6.Sınıflar :
• Doğal Sayılar ile İşlemler
• Çarpanlar ve Katlar
• Kümeler
• Tam Sayılar
• Kesirler
• Ondalık Gösterim
• Oran
• Cebirsel İfadeler
• Veri İşleme
• Açılar
• Alan Ölçme
• Çember
• Geometrik Cisimler
• Sıvı Ölçme

7.Sınıflar :
• Tam Sayılar
• Rasyonel Sayılar
• Cebirsel İfadeler
• Eşitlik ve Denklem
• Oran-Orantı
• Yüzdeler
• Doğrular ve Açılar
• Çokgenler
• Çember ve Daire
• Veri İşleme
• Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri

8.Sınıflar :
• Çarpanlar ve Katlar
• Üslü İfadeler
• Kareköklü İfadeler
• Veri Analizi
• Basit Olayların Olma Olasılığı
• Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
• Doğrusal Denklemler
• Eşitsizlik
• Üçgenler
• Eşlik ve Benzerlik
• Dönüşüm Geometrisi
• Geometrik Cisimler
PAYLAŞ:
X