SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
Sosyal Bilgiler
SOSYAL BİLGİLER DERSİ
Sosyal Bilgiler dersi öğretim programının temel yaklaşımı bilgiyi üretmek ve kullanmak için gerekli beceri, kavram ve değerlerle öğrenciyi donatarak etkin bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yetiştirmektir.
Başkent Okullarında öğrenciler “Sosyal Bilgiler” dersinde:
•    Köklerinden güç alıp geleceğe yön veren
•    Yaparak ve yaşayarak öğrenen
•    Demokratik bilinç geliştirebilen
•    Toplumsal sorunlara çözümler üretebilen
•    Farklılıklara hoşgörü ile bakmayı öğrenen
•    Haklarının ve sorumluluklarının bilincinde olan
•    Daha yaşanılabilir bir dünya için sorumluluk üstlenebilen
•    Çağdaş yaşama uyum sağlayabilecek
•    Atatürk  İlke ve İnkılâplarına bağlı
•    Laik ve demokratik değerlere sahip
•    Türk tarih ve kültürünü  kavrayan
•    Yaşadığı çevreye duyarlı
•    Bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayan
•    Kültürel mirasın korunması gerektiği bilincinde olan
•    Araştırıcı ve sorgulayıcı olan
•    Düşünme becerilerini ön plana alan bireyler yetiştirmektir.

Sosyal Bilgiler dersi öğrenme alanları;
1. Birey ve Toplum
2. Kültür ve Miras
3. İnsanlar, Yerler ve Çevreler
4. Üretim, Dağıtım ve Tüketim
5. Zaman, Süreklilik ve Değişim
6. Bilim, Teknoloji ve Toplum
7. Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler
8. Güç, Yönetim ve Toplum
9. Küresel Bağlantılar
10. Atatürkçülük
11. Milli Mücadele Dönemi

Bu öğrenme alanları çerçevesinde  hedefimiz  haklarını bilen ve kullanan, görev ve sorumluluklarını yerine getiren, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, insan haklarına saygılı, çağdaş, demokrat ve laik bireyler yetiştirmektir.  Bu temel hedef çerçevesinde öğrencilerimizin toplumsal sorunlara duyarlı, eleştirel ve sorgulayıcı bakış açısına sahip, tarih, çevre ve doğa bilinci olan, hoşgörülü, sosyal becerileri gelişmiş, işbirliğine açık ve üreten bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Sosyal Bilgiler dersi işlenirken geçmişle günümüz arasında bağlantı kurulmasına, barışçı bir dünya görüşü oluşturulmasına, öğrencilerin öğrenme sürecine etkili bir şekilde katılmasına, öğrenme sürecinde farklı öğrenme strateji, yöntem ve teknikleri kullanmaya ve disiplinler arası ilişkiler kurulmasına özen gösterilmektedir. Bu süreçte, öğrenmeyi kalıcı ve anlaşılır, dersi eğlenceli ve zevkli kılmak için teknolojiden yararlanılmakta, çeşitli görsel işitsel materyaller kullanılmaktadır. Ölçme değerlendirmede yeni yaklaşımlarla birlikte klasik yöntemlere de yer verilmektedir.

SOSYAL BİLGİLER DERSİ KAPSAMINDA
•    Atatürkçü düşünce ve felsefesi benimsetmek amacıyla, Atatürk temalı etkinlikler düzenlenir.
•    “Basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa, somuttan soyuta doğru” öğretim yöntemi benimsenir.
•    İncelenen  olay  ve olguların  günümüze olan etkisi  her boyutuyla irdelenir.
•    Her  çalışma; değişim ve süreklilik, benzerlik  ve farklılık, neden ve sonuç, zaman/kronoloji, olgu ve düşünce   gibi belli kavramlar üzerinde  temellendirilir.
•    Konuların somutlaştırılmasında tarihi tablolardan, resimlerden, haritalardan, atlaslardan,  teknolojik-interaktif  kaynaklardan,  gezi ve  gözlemlerden yararlanılır.
•    Güncel  olaylarla konular  arasında bağlantı  kurulmasına  özen  gösterilir.
•    Kutlama ve anma gibi önemli gün ve haftalarda, pano, slayt çalışmaları ve sunumlar yapılarak, öğrencilerimizin milli ve kültürel değerleri güçlendirilir.
•    Bilim-Sanat ve Kültür  Festivali  etkinliğimiz ile  kazanılan  beceriler sonunda üretilenler sunulur. Araştırma, yaparak öğrenme, ifade etme becerileri gelişir.
•    Gezi çalışmalarımızla, öğrencilerimizin öncelikle çevremizden yararlanma, milli ve kültürel değerlerimizi tanıma ve korumaları sağlanır. Sosyal kültür kazandırılır.
•    Etütlerimizde  uygulanan test  çalışmaları ile kavrama  düzeylerini geliştirme, farklı kaynaklardan  bilgilenme, zaman yönetimi, sınav kaygısını azaltma  gibi  akademik  davranışlar kazandırılır.
•    Ölçme değerlendirme  analizlerine  göre  bireysel  çalışmalar veya grup  çalışmaları yapılarak  bilgi eksikleri  tamamlanır, bilişsel  seviyeleri  yükseltilir.

ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Her eğitim-öğretim yılının başında yapılan sınavla öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi ölçülür. Yıl boyunca akademik gelişimleri takip edilerek kazanımlara ne ölçüde ulaştıkları belirlenir.
•    Sosyal Bilgiler dersinin öğretim programlarında yer alan genel amaçlar ve kazanımlar dikkate alınarak, her dönem 2 yazılı sınav yapılır. Buna ek olarak konu tarama, ünite değerlendirme ve deneme sınavları ile öğrencilerin akademik gelişimleri izlenir.
•    Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel çalışma ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı da dikkate alınır. Proje görevleri, önceden hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre notla değerlendirilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını verirler. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir
PAYLAŞ:
X