SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
Matematik
MATEMATİK NEDİR ?

Matematik bir gereksinmedir. Yaşamın bir parçasıdır. Yaşamın her evresi matematiktir. Doğru düşünme kurallarını öğretir. Düşünce ile somut kavramlar arasında bağıntı kurar. Sosyal ve bilimsel gelişme sürecini çabuklaştırır. İnsan zekasını geliştirir.

İnsanlar arasındaki bir takım gereksinmelerden matematik doğmuştur. Tarihi incelersek, ilk çağlarda bile bugün bilgisayarlarda kullanılan ikili sistemin Mısır aritmetiğinde kullanıldığını görürüz. Yine o çağlarda dairenin çevresini, Nil Nehri'nin taşma zamanlarını saptamak için mevsimleri ve böylece 365 günü içeren takvimlerin hazırlandığını belirleriz.

Matematik, algılanan dış dünyanın beyinde kurgulanıp kuram haline getirilmesine ve bazı kabulle¬re dayanır. Kurgulandıktan sonra ise dış dünyadan bağımsızdır. Artık ken¬di ilkeleri ve iç tutarlılığı vardır. 
Matematiğin kendine has bazı özellikleri vardır.
 

MATEMATİĞİN ÖZELLİKLERİ 

Matematik bir bilgi alanıdır.
Matematik, bir iletişim aracıdır.Çünkü kendine özgü bir dili vardır.
Matematik, ardışık ve yığmalıdır, birbiri üzerine kurulur.
Matematik, varlıkların kendileriyle değil, aralarındaki ilişkilerle ilgilenir. 
Matematik, bir çok bilim dalının kullandığı bir araçtır.
Matematik, insan yapısı ve insan beyninin yarattığı bir soyutlamadır.
Matematik, bir düşünce biçimidir.
Matematik, mantıksal bir sistemdir.
Matematik, matematikçilerin oynadığı bir oyundur.
Matematik, bir cevizdir. Nasıl cevizi yemek için kırmak gerekiyorsa, matematiği anlamak için de içine girmek gerekir.
Matematik, bir anahtardır.
Matematik, bir değerdir.
Matematik; dil, ırk, din ve ülke tanımadan uygarlıklara zenginleşerek geçen sağlam, kullanışlı evrensel bir dildir.

MATEMATİĞİN AMACI

       Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilmek, günlük hayatta ve diğer alanlarda kullanabilmek, herhangi bir alanda ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilmektir.
        Matematiksel düşünceleri mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için doğru terminolojiyi ve dili kullanmak, tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin olarak kullanmak, tüme varım ve tümden gelim ile ilgili çıkarımlar yapabilmek, problem çözme süreci içinde matematiksel düşünce ve akıl yürütmeleri ifade edebilmektir.
       Ayrıca, matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirebilmek, özgüven aşılamak, entellektüel merakı geliştirmek, matematiğin tarihi gelişimini ve buna paralel olarak insan düşüncesinin gelişmesindeki rolünü kavramak, araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma gücünü geliştirebilmek ve matematiğin sanatla ilişkisini kurabilmek, estetik duygularını geliştirebilmektir.

9.SINIF  MATEMATİK KONULARI

1 Önermeler ve Bileşik Önermeler
2 Kümelerde Temel Kavramlar
3 Kümelerde İşlemler
4 Sayı Kümeleri
5 Bölünebilme Kuralları
6 Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
7 Üslü İfadeler ve Denklemler
8 Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
9 Üçgenlerde Temel Kavramlar
10 Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
11 Üçgenlerin Yardımcı Elemanları
12 Dik Üçgen ve Trigonometri
13 Üçgenin Alanı
14 Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
15 Verilerin Grafikle Gösterilmesi

10.SINIF MATEMATİK KONULARI

1 Sıralama ve Seçme
2 Basit Olayların Olasılıkları
3 Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
4 İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
5 Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
6 Polinomların Çarpanlara Ayrılması
7 İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
8 Çokgenler
9 Dörtgenler ve Özellikleri
10 Özel Dörtgenler
11 Katı Cisimler

11.SINIF MATEMATİK  KONULARI

1 Yönlü Açılar
2 Trigonometrik Fonksiyonlar
3 Doğrunun Analitik İncelenmesi
4 Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
5 İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
6 Fonksiyonların Dönüşümleri
7 İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
8 İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
9 Çemberin Temel Elemanları
10 Çemberde Açılar
11 Çemberde Teğet
12 Dairenin Çevresi ve Alanı
13 Katı Cisimler
14 Koşullu Olasılık
15 Deneysel ve Teorik Olasılık

12.SINIF MATEMATİK  KONULARI

1 Üstel Fonksiyon
2 Logaritma Fonksiyonu
3 Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
4 Gerçek Sayı Dizileri
5 Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
6 Trigonometrik Denklemler
7 Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
8 Limit ve Süreklilik
9 Anlık Değişim Oranı ve Türev
10 Türevin Uygulamaları
11 Belirsiz İntegral
12 Belirli İntegral ve Uygulamaları
13 Çemberin Analitik İncelenmesi
PAYLAŞ:
X